Ди щ1эблэм я лъэ1у

2963

Адыгэ быныр нэхъыжьхэм йолъэ1у ди лъэпкъ гупсысэк1эмрэ дунейтетык1эмрэ я гъащ1эр хуаунэт1ыным.


comments powered by HyperComments